ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : ชุดโครงการ การพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ผักพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์
ประเภทงานวิจัย : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 801,400.00 บาท
ปี : 2562
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร