ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : โครงการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมและประเพณี ชาวเขาเผ่าม้ง บ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช
ประเภทงานวิจัย : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 280,400.00 บาท
ปี : 2562
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร