ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : ชุดโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
ประเภทงานวิจัย : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 1,050,000.00 บาท
ปี : 2562
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร