ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : ชุดโครงการ การศึกษาผลของกระบวนการห่อหุ้มต่อความคงตัวของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรพื้นที่เขาค้อ
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์
ประเภทงานวิจัย : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 1,015,000.00 บาท
ปี : 2562
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร