ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : ชุดโครงการ บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
ประเภทงานวิจัย : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 833,000.00 บาท
ปี : 2562
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร