ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : โครงการ การตรวจสอบปริมาณสารเคมีและปรสิตที่ก่อโรคในปูน้ำจืดที่พบในระบบนิเวศแหล่งน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา แก้วกรม
ประเภทงานวิจัย : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 3,246,000.00 บาท
ปี : 2562
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร