ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : โครงการ การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกาแฟในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเทคนิคเครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
ประเภทงานวิจัย : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 315,000.00 บาท
ปี : 2562
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร