ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : โครงการ ฤทธิ์ต้านออกซิเดซัน และฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของสารสกัดผักตอบไทย (Monochoria hastate(L.)Solms.)
เจ้าของโครงการ : อาจารย์สุรางรัตน์ พันแสง
ประเภทงานวิจัย : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 347,500.00 บาท
ปี : 2562
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร