ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : โครงการ การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในข้าวพันธู์พื้นเมืองที่ปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร แท่นทอง
ประเภทงานวิจัย : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 350,000.00 บาท
ปี : 2562
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร