ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : โครงการ การหาประสิทธิภาพตัวเก็บประจุไฟฟ้าของ CCTO เซรามิกส์ที่เติมถ่านกัมมันต์ที่ได้จากฝักมะขาม
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
ประเภทงานวิจัย : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 350,000.00 บาท
ปี : 2562
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร