ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : โครงการ ลักษณะเฉพาะของไลน์กราฟของ K-ไฮเพอร์กราฟเอกรูป
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ศุภาวัลย์ นันตา
ประเภทงานวิจัย : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 32,800.00 บาท
ปี : 2562
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร