ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : โครงการ ช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากรภายใต้การสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากัน
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ชูเกียรติ โพนแก้ว
ประเภทงานวิจัย : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 28,000.00 บาท
ปี : 2562
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร