ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : โครงการ การศึกษาชนิดและอัตราส่วนของถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรต่อสมบัติของดิน การเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกาดขาวปลีที่ปลูกในพื้นที่ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์
ประเภทงานวิจัย : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 344,200.00 บาท
ปี : 2562
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร