ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : โครงการ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เชิงเหตุผล เรื่อง อนุพันธ์ด้วยโปรแกรม GEOGEBRA
เจ้าของโครงการ : อาจารย์อภิวัฒน์ คำภีระ
ประเภทงานวิจัย : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 38,500.00 บาท
ปี : 2562
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร