ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : โครงการ การพัมนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากถ่านกะลามะดาเดเมียของกลุ่มเกษตรกรพื้นที่สูง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี
ประเภทงานวิจัย : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 350,000.00 บาท
ปี : 2562
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร