ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : โครงการวิจัย การศึกษาสารประกอบในสมุนไพร Hiptage candicans Hook.f. และการใช้เพื่อลดพิษตกค้างของยาปฏิชีวนะ Dexycycline และ Enrofloxacin ในไก่เนื้อ
เจ้าของโครงการ : อาจารย์สุรางค์รัตน์ พันแสง
ประเภทงานวิจัย : งบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 500,000.00 บาท
ปี : 2563
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร