ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : โครงการวิจัย การสังเคราะห์อนุภาคนาโนโลหะเงินและวัสดุนาโนคอมโพสิทสำหรับก๊าซเซนเซอร์ตรวจวัดสารระเหยเพื่อตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณพ์ทางการเกษตร
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ทิมศร
ประเภทงานวิจัย : งบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 500,000.00 บาท
ปี : 2563
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร