ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : โครงการวิจัย ประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากโครงการสร้างนาโนสารเพอร์รอฟสไกท์ออกไซด์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
ประเภทงานวิจัย : งบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 500,000.00 บาท
ปี : 2563
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร