ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : โครงการวิจัย ศึกษาระบบต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยีนาโนร่วมกับเทคโนโลยีเมมเบรนในการจัดการปัญหาน้ำเสีย
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.ฉลาด ยืนยาว
ประเภทงานวิจัย : งบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 750,000.00 บาท
ปี : 2563
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร