ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : โครงการวิจัย เมมเบรนนาโนคอมโพสิทสำหรับการปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงชีวภาพ
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม
ประเภทงานวิจัย : งบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 500,000.00 บาท
ปี : 2563
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร