ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การศึกษาพันธุกรรมปลาเพื่อพัฒนาเป็นปลาสวยงามเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร. สุมาลี พิมพันธุ์
ประเภทงานวิจัย : ประเภทโครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยที่บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
แหล่งทุน : ทุนภายใน มรภ.พช.
งบประมาณ : 30,000.00 บาท
ปี : 2563
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร