ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : ศึกษาศาสตร์ชาวบ้านพลิกแผ่นกล้วยสู่วิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา
ประเภทงานวิจัย : ประเภทโครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยที่บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
แหล่งทุน : ทุนภายใน มรภ.พช.
งบประมาณ : 30,000.00 บาท
ปี : 2563
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร