ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การสร้างแผนภูมิควบคุมเชิงคุณลักษณะด้วยวิธีเอ็มพิริคัลเบส์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 31,000.00 บาท
ปี : 2564
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร