ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : ทฤษฎีบทจึดตรึงสำหรับการส่งแบบซี-คลาส ในปริภูมิเมตริกเอกซ์เทนบี
เจ้าของโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวาพร ขันผนึก
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 32,000.00 บาท
ปี : 2564
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร