ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพจากสารสกัดสมุนไพร และการพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรเศรษฐกิจ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล อยู่สุข
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 500,000.00 บาท
ปี : 2564
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร