ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันกรณีที่มีข้อมูลสูญหายภายใต้การสุ่มแบบกำหนดความน่าจะเป็นให้เป็นสัดส่วนกับขนาด และใส่คืน
เจ้าของโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 40,000.00 บาท
ปี : 2564
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร