ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : ผลของการออกกำลังกายแบบแกว่งแขนแบบกลุ่มต่อสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 95,000.00 บาท
ปี : 2564
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร