ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : ผลของบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพและสาระสำคัญในข้าวเหนียวพันธุ์ลืมผัว
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 300,000.00 บาท
ปี : 2564
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร