ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การศึกษาสาระสำคัญและฤทธิ์ของตำรับยาเบญจกูลในการยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 300,000.00 บาท
ปี : 2564
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร