ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : กราฟเคย์เลย์ยูนิทารีของกรุปริงจำกัด
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ศุภาวัลย์ นันตา
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 60,000.00 บาท
ปี : 2564
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร