ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนให้เป็นสารเคมีและเชื้อเพลิงด้วยเทคนิคพลาสมาภายใต้ปฏิกิริยาที่มีตัวเร่ง
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.ฉลาด ยืนยาว
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 673,000.00 บาท
ปี : 2564
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร