ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : พัฒนาและยกระดับห้องปฏิบัติการวิจัยมาตรฐานเพื่อการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยชั้นแนวหน้า ระยะที่ 1
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.ฉลาด ยืนยาว
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 5,969,000.00 บาท
ปี : 2564
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร