ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาวิธีเคราะห์ปริมาณนิวคลีโอไซด์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมถั่งเช่าเพื่อสุขภาพ ที่ผลิตจากบริษัทถั่งเช่าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี
ประเภทงานวิจัย : โครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
แหล่งทุน : ทุนภายใน มรภ.พช.
งบประมาณ : 30,000.00 บาท
ปี : 2564
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร