ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : นวัตกรรมต้นแบบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งปลูกพืชธุรกิจเฉพาะทาง
เจ้าของโครงการ : ผู้ช่วยศาสตจารย์ ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์
ประเภทงานวิจัย : โครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
แหล่งทุน : ทุนภายใน มรภ.พช.
งบประมาณ : 30,000.00 บาท
ปี : 2564
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร