ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การใช้ไซยาโนแบคทีเรียตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เจ้าของโครงการ : อาจารย์สุรางค์รัตน์ พันแสง
ประเภทงานวิจัย : ประเภทโครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยที่บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
แหล่งทุน : ทุนภายใน มรภ.พช.
งบประมาณ : 21,000.00 บาท
ปี : 2564
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร