ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การยกระดับมาตรฐานการผลิต และการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปจิ้งหรีด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : ผศ.ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 275,000.00 บาท
ปี : 2566
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร