ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : นวัตกรรมดิจิทัลเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับการแข่งขันและวางรากฐานธุรกิจแพลตฟอร์มชุมชนบนพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์
เจ้าของโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พณณา ตั้งวรรณวิทย์
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 760,000.00 บาท
ปี : 2566
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร