ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : ประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากถ่านกัมมันต์ของเมล็ดและเปลือกฝักมะขาม
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 117,000.00 บาท
ปี : 2566
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร