ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : ผศ.ดวงจันทร์ สีหาราช
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 62,000.00 บาท
ปี : 2566
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร