ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยการพัฒนาการให้บริการของโรงแรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Machine learning
เจ้าของโครงการ : ผศ.ดวงจันทร์ สีหาราช
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 99,000.00 บาท
ปี : 2566
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร