ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดย่านางแดง (Bauhinia strychnifolia Craib.) และการลดสารตกค้างจากไกลโฟเสตในหนูเม้าส์
เจ้าของโครงการ : ผศ.สุรางค์รัตน์ พันแสง
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 117,000.00 บาท
ปี : 2566
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร