ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการขายสินค้าสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 62,000.00 บาท
ปี : 2566
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร