ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสียและประยุกต์ใช้ในการผลิตและแปรรูปมะขาม
เจ้าของโครงการ : อาจารย์พรทวี กองร้อย
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 104,000.00 บาท
ปี : 2566
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร