ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : ผลของการพัฒนาสมรรถนะผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อการส่งเสริมสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
เจ้าของโครงการ : ผศ.เจษฎาพร ปาคำวัง
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 109,000.00 บาท
ปี : 2566
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร