ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : ศึกษาปัจจัยของผู้ประกอบการที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร
เจ้าของโครงการ : ผศ.เจษฎาพร ปาคำวัง
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 101,000.00 บาท
ปี : 2566
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร