ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารจาก“กัญชง”
เจ้าของโครงการ : อ.ศุมาลิณ ดีจันทร์
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 117,000.00 บาท
ปี : 2566
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร