ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผ้าพื้นบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยคณิตศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากของขุมชน
เจ้าของโครงการ : รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 587,000.00 บาท
ปี : 2566
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร