ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การเสริมสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้วยการออกแบบการเรียนรู้แบบ Micro-credential
เจ้าของโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 50,000.00 บาท
ปี : 2566
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร