ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การสังเคราะห์แกรฟีนจากชีวมวลเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับใช้เป็นตัวเก็บประจุยิ่งยวดประสิทธิภาพสูง
เจ้าของโครงการ : รศ.ดร. ปิยรัตน์ มูลศรี
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 78,000.00 บาท
ปี : 2566
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร