ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การสังเคราะห์หมุดควอนตัมกราฟีนสำหรับไบโอเซนเซอร์เพื่อตรวจสอบคุณภาพดินเพาะปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : ผศ.ดร.เกรียงไกร ทิมศร
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 109,000.00 บาท
ปี : 2566
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร